***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ***** 

 
 •  
  เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  การใช้ Internet ตำบล
  การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
  การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  การออกแบบอาคาร
  การชำระภาษีป้าย
  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
  การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  54321
  1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
  2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
  4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
   
  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
  54321
  1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
  4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
   
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
  54321
  1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
  2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
  4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
   
  ท่านคิดว่า เทศบาลควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

 
 
 
 
 
 
 
อุดรธานี
Admin
คสช
aec
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมอุตุวิทยา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์