***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ***** 

 
"วิสัยทัศน์"
 
               จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากแบบสอบถาม นโยบายของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของตำบล ดังนี้
 
ชุมชนสะอาดสวยงามและน่าอยู่
ผู้คนมีความรู้คู่คุณและจริยธรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
เศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริแบบพอเพียง 
ผู้นำเก่งองค์กรดี มีอาชีพที่หลากหลาย
เน้นขยายส่งเสริมการศึกษาคู่ชีวิต
มุ่งพิชิตปัญหายาเสพติดและเยาวชน
ทำตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง
 
ดังนั้น กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างเทศบาลให้น่าอยู่แบ่งเป็น  6  ด้าน ดังนี้
 
1.ด้านกายภาพ  ได้แก่
 
1.1  ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นตามผังเมืองรวม
1.2  จัดระบบคมนาคมให้เหมาะสม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
1.3  จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วนเพียงพอแก่ความต้องการ

2.ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่
2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 สร้างงาน จัดหางานให้กับประชาชนวัยทำงาน
2.3 จัดทำและแสวงหาแหล่งรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน
 
3.ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่
 
3.1  ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ กีฬาและนันทนาการ
3.2  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3.3  ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
3.4  ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาล
3.5  ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์/สวัสดิการชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6  การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4.ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  ได้แก่
4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
4.2  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
4.3  พัฒนากรอบแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของ ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
4.4  จัดให้มีการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาของประชาชน
4.5  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.6  ส่งเสริมการบริหารงานด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้

5.ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ได้แก่
5.1  จัดให้มีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.2  จัดกิจกรรมต่อต้านและป้องกันแก้ไขยาเสพติด

6.ด้านคุณธรรม จริยะธรรม  ได้แก่
6.1  ส่งเสริม สนับสนุนศีลธรรมอันดีของประชาชน
6.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเคารพกฎหมายบ้านเมืองและอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วม
6.3 ยึดมั่นในศีลธรรมในการใช้วิถีชีวิตประจำวัน

 
"พันธกิจ"

1.1   จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
1.2  พัฒนาเทศบาลตำบลเชียงแหวให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราศจากมลภาวะ
1.3  เทศบาลตำบลเชียงแหว     มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชนโดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพื่อนำมาพัฒนา   ท้องถิ่น
1.4  ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  "คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น"   สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
1.5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
1.6 พัฒนาชุมชนภายในเทศบาลตำบลเชียงแหว ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสำนึก มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
1.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น
1.9 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมครัวเรือน
1.10 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด
1.11 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1.12 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความ ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สวยงามยั่งยืน
1.13 ส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

"จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา"

1.1 การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
1.2 ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ
1.3การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน ส่งเสริม
1.4การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อสวยงาม ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนรักการปลูกต้นไม้และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในครอบครัว
1.5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
1.6 การบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ สวัสดิการ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง
1.7 การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
1.9 ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
1.10 การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก
1.11 การติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
1.12 ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.13 ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.14 การบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนมีประสิทธิภาพ
1.15 ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่
1.16 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
1.17 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.18 มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษ

 
 
 
 
 
 
 
 
อุดรธานี
Admin
คสช
aec
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมอุตุวิทยา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์